Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

Προκήρυξη Υποτροφιών του Ιδρύματος Ευγενίδου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014


Το Ίδρυμα Ευγενίδου προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 εννέα (9) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, πέντε (5) στο εξωτερικό και τέσσερις (4) στο εσωτερικό για διπλωματούχους του Ε.Μ.Π.

Το ετήσιο ύψος των υποτροφιών ορίζεται στο ποσό των 5.500 δολλαρίων ΗΠΑ για το εσωτερικό και 11.000 δολλαρίων ΗΠΑ για το εξωτερικό.

Κριτήρια χορηγήσεως. Οι υποψήφιοι πρέπει:

α) Να μην υπερβαίνουν το 27ο έτος της ηλικίας τους.
β) Να έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΜΠ ή σε αντίστοιχες Σχολές στο εξωτερικό.
γ) Να μην διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα.
δ) Να μην επιχορηγούνται για μεταπτυχιακές σπουδές από άλλες πηγές.
ε) Ο βαθμός του διπλώματός τους πρέπει να είναι 7,5-10.
στ) Να έχουν ελληνική ιθαγένεια.

Τρόπος επιλογής των υποτρόφων:

α) Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στο γνωστικό αντικείμενο μέρους ή όλου των κυρίων κατευθύνσεων της Σχολής για την οποία ενδιαφέρονται.
β) Για την έκδοση των αποτελεσμάτων θα λαμβάνονται υπ’ όψιν τα εξής:
1) Σταθμισμένος βαθμός πτυχίου με βάση τα οικονομικά δεδομένα 40%
2) Γραπτή εξέταση 40%
3) Συνέντευξη 20%

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση. 
Β) Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα. 
Γ) Επίσημο αντίγραφο διπλώματος. 
Δ) Αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων φοιτήσεως στη Σχολή. 
Ε) Βεβαίωση αποδοχής των υποψηφίων για μεταπτυχιακές σπουδές από τα ΑΕΙ εξωτερικού ή του ΕΜΠ για στις υποψηφίους εσωτερικού. 
Στ) Επικυρωμένο αντίγραφο οικογενειακού και ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας οικ. Έτους 2012.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απαραιτήτως μέχρι 5 Ιουλίου 2013.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 12 Ιουλίου 2013.

για περισσότερες πληροφορίες πάτησε εδώ.